Privacybeleid

-Dit is een geautomatiseerde vertaling, de contracttaal is Duits; aangezien er fouten in de vertaling kunnen voorkomen, staat de Duitse tekst aan het einde van de tekst. Klik op de tekst en de Duitse versie verschijnt.-

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
76870 Kandel
Duitsland

Contact: Contactformulier

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens of dergelijke).

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming gevestigd is. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifiekere bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, a DSGVO. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. F DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Thomas Henning
Jungholzstraße 7a
76726 Germersheim
Duitsland

Contact: Contactformulier

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:

DM Solutions e.K.
Friedrichstr. 50A
63450 Hanau

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat deze aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Bezochte pagina op ons domein
Datum en tijd van de serveraanvraag
Browser type en browser versie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij de sluiting van een overeenkomst voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee instemt.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich op onze website registreren. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt gestuurd naar het adres dat bij de inschrijving is opgegeven.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw inschrijving annuleert. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Bewaartermijn van bijdragen en opmerkingen

Bijdragen en commentaren, alsook gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

Het opslaan van berichten en commentaren is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onverlet.

Gegevens nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u meldt zich af via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden bij uitschrijving gewist. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Adrescontrole door Endereco

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om bepaalde gegevens in adresformulieren van onze webshop in real time te controleren op invoerfouten. Dit om problemen met de levering van de door u bestelde producten als gevolg van onjuiste informatie te voorkomen. Bovendien willen wij er zeker van zijn dat uw contactgegevens geldig zijn om u informatie over uw bestelling te sturen of voor eventuele vragen. Voor het vervullen van deze functies maken wij gebruik van de dienstverlener Endereco, Balthasar-Neumann-Straße 4b, 97236 Randersacker. De dienstverlener verwerkt de gegevens uitsluitend volgens onze instructies. De rechtsgrondslag voor de overdracht, verwerking en tijdelijke opslag van de gegevens bij de dienstverlener is art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO, omdat het voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen absoluut noodzakelijk is dat een deel van de door u in het invoermasker ingevoerde gegevens op juistheid wordt gecontroleerd. De volgende gegevens worden door de dienstverlener verwerkt:

Adres (land, stad, postcode, straat, huisnummer indien van toepassing).
E-mailadres
Telefoonnummer
De gegevens worden door de dienstverlener afzonderlijk verwerkt en niet samengevoegd. De dienstverlener verwijdert de aanvragen zodra de status van de ingevoerde gegevens is vastgesteld en de opslag in de webshop is voltooid, maar uiterlijk na 30 dagen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server staat meestal in de VS.

Google Analytics cookies worden ingesteld op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en eventueel onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres doorgeeft aan een server in de VS en het daar inkort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn. U kunt ook het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, met inbegrip van uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt verhinderd: Deactiveer Google Analytics.

Voor details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Google.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Onze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Wanneer u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen uit het verleden blijven van kracht in geval van herroeping.

Mollie

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Mollie aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna "Mollie"). Indien u kiest voor betaling via Mollie, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan Mollie en aan de desbetreffende geselecteerde betalingsprovider (Apple Pay, Bancontact, Belfius Direct Net, EPS, iDEAL, Giropay, KBC/CBC Payment Button, Klarna Aankoop op afbetaling, Klarna Aankoop op factuur, Credit Card, PayPal, PostePay, Przelewy24, SOFORT Überweisung).
De overdracht van uw gegevens aan Mollie is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een herroeping laat de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen onverlet.

Relva.nz

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlijn (www.releva.nz). Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag, maar er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om in het kader van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Daardoor krijgt u reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses. Als de verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame en bij marktonderzoek.

De door de cookie gegenereerde informatie in het pseudoniem gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Om in het algemeen bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies op uw computer, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies of het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door gebruik te maken van de beschikbare opt-out-functie onder de volgende link:

https://releva.nz/datenschutz

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en releva GmbH vindt u op https://releva.nz/datenschutz.

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wordt gebruikt om advertenties te integreren en plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense gebruikt ook web beacons. Web beacons zijn onzichtbare plaatjes waarmee wij het bezoekersverkeer op onze website kunnen analyseren.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar opgeslagen. De servers bevinden zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google Ads. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Ads is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google Ads cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Door de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorverwezen.

Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar op de websites van Ads klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die gebruikmaken van conversietracking. Klanten met advertenties leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. Klanten van Ads ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie worden uitgeschakeld in de gebruikersinstellingen van de browser. Op die manier wordt het niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google Ads en Google Conversion Tracking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om de teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. A DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en
https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de dienst Google Tag Manager van Google. "Google" is een groep bedrijven en bestaat uit Google Ireland Ltd (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, evenals andere gelieerde bedrijven van Google LLC.
Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt zelf alleen persoonsgegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. 
Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u in het privacybeleid van Google. 
Wij wijzen erop dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens die onvermijdelijk met Google worden uitgewisseld op basis van het Internet Protocol (TCP) wanneer deze dienst is geïntegreerd, vanwege Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act.

Google Web Fonts

Onze website gebruikt webfonts van Google. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door deze webfonts te gebruiken, is het mogelijk u de presentatie van onze website te presenteren die wij wensen, ongeacht welke fonts voor u lokaal beschikbaar zijn. Dit gebeurt door het ophalen van de Google-webfonts van een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij een optimale presentatie en overdracht van onze website.

Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

Details over Google Web Fonts zijn te vinden op: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

Vimeo

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van Vimeo. De provider van het videoportaal is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Vimeo leert daardoor welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo leert uw IP-adres, zelfs als u niet op het videoportaal bent ingelogd of daar geen account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. A DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Bronnen: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de en https://www.e-recht24.de

 

Privacybeleid in het Duits:

Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen

Benennung der verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
76870 Kandel
Deutschland

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile.

Datenschutzbeauftragter

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt.

Thomas Henning
Jungholzstraße 7a
76726 Germersheim
Deutschland

Contact: Contactformulier

Server-Log-Dateien

In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informationen, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

  • Besuchte Seite auf unserer Domain
  • Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
  • Browsertyp und Browserversion
  • Verwendetes Betriebssystem
  • Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • IP-Adresse

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage der Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Warenkauf und Warenversand

Personenbezogene Daten werden nur an Dritte nur übermittelt, sofern eine Notwendigkeit im Rahmen der Vertragsabwicklung besteht. Dritte können beispielsweise Bezahldienstleister oder Logistikunternehmen sein. Eine weitergehende Übermittlung der Daten findet nicht statt bzw. nur dann, wenn Sie dieser ausdrücklich zugestimmt haben.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Registrierung auf dieser Website

Zur Nutzung bestimmter Funktionen können Sie sich auf unserer Website registrieren. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes. Bei der Registrierung abgefragte Pflichtangaben sind vollständig anzugeben. Andernfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

Im Falle wichtiger Änderungen, etwa aus technischen Gründen, informieren wir Sie per E-Mail. Die E-Mail wird an die Adresse versendet, die bei der Registrierung angegeben wurde.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Wir speichern die bei der Registrierung erfassten Daten während des Zeitraums, den Sie auf unserer Website registriert sind. Ihren Daten werden gelöscht, sollten Sie Ihre Registrierung aufheben. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kontaktformular

Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihrer Kontaktdaten gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können oder um für Anschlussfragen bereitzustehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit der Datenspeicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Speicherdauer von Beiträgen und Kommentaren

Beiträge und Kommentare sowie damit in Verbindung stehende Daten, wie beispielsweise IP-Adressen, werden gespeichert. Der Inhalt verbleibt auf unserer Website, bis er vollständig gelöscht wurde oder aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste.

Die Speicherung der Beiträge und Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit bereits erfolgter Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Newsletter-Daten

Zum Versenden unseres Newsletters benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Eine Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse ist notwendig und der Empfang des Newsletters ist einzuwilligen. Ergänzende Daten werden nicht erhoben oder sind freiwillig. Die Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich für den Versand des Newsletters.

Die bei der Newsletteranmeldung gemachten Daten werden ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verarbeitet. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail oder Sie melden sich über den "Austragen"-Link im Newsletter ab. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Zur Einrichtung des Abonnements eingegebene Daten werden im Falle der Abmeldung gelöscht. Sollten diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle an uns übermittelt worden sein, verbleiben diese weiterhin bei uns.

Adressprüfung durch Endereco

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Eingaben in Adressformularen unseres Webshops in Echtzeit auf Eingabefehler zu überprüfen. Dadurch sollen Probleme bei der Lieferung der von Ihnen bestellten Produkte durch falsche Angaben vermieden werden. Weiterhin möchten wir sicherstellen, dass ihre Kontaktdaten zur Zusendung von Informationen zu ihrem Auftrag oder für ggf. notwendige Rückfragen gültig sind. Für die Bereitstellung dieser Funktionen setzten wir den Dienstleister Endereco, Balthasar-Neumann-Straße 4b, 97236 Randersacker ein. Der Dienstleister verarbeitet die Daten ausschließlich nach Weisung durch uns. Rechtsgrundlage für die Übermittlung, Verarbeitung und vorübergehende Speicherung der Daten beim Dienstleister ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, da es für die Erfüllung des Vertrags oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen zwingend erforderlich ist, dass einige der von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen Daten auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Folgende Daten werden durch den Dienstleister verarbeitet:

  • Adresse (Land, Ort, Postleitzahl, Straße, ggf. Hausnummer)
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer

Die Daten werden beim Dienstleister separat verarbeitet und nicht zusammengeführt. Die Anfragen werden beim Dienstleister gelöscht, sobald der Status der der eingegebenen Daten ermittelt wurde und die Speicherung im Webshop abgeschlossen wurde, spätestens jedoch nach 30 Tagen.

YouTube

Für Integration und Darstellung von Videoinhalten nutzt unsere Website Plugins von YouTube. Anbieter des Videoportals ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem YouTube-Plugin wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. YouTube erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie aufgerufen haben.

YouTube kann Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen, sollten Sie in Ihrem YouTube Konto eingeloggt sein. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Für Integration und Darstellung von Videoinhalten nutzt unsere Website Plugins von Vimeo. Anbieter des Videoportals ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem Vimeo-Plugin wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Vimeo erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie aufgerufen haben. Vimeo erfährt Ihre IP-Adresse, selbst wenn Sie nicht beim Videoportal eingeloggt sind oder dort kein Konto besitzen. Es erfolgt eine Übermittlung der von Vimeo erfassten Informationen an Server des Videoportals in den USA.

Vimeo kann Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuordnen. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

Einige Cookies sind “Session-Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung von selbst gelöscht. Hingegen bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät bestehen, bis Sie diese selbst löschen. Solche Cookies helfen uns, Sie bei Rückkehr auf unserer Website wiederzuerkennen.

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst gelöscht werden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.

Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommunikationsvorgänge oder der Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorb) notwendig sind, erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und reibungslosen Bereitstellung unserer Dienste. Sofern die Setzung anderer Cookies (z.B. für Analyse-Funktionen) erfolgt, werden diese in dieser Datenschutzerklärung separat behandelt.

Google Analytics

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter des Webanalysedienstes ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet "Cookies." Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert und eine Analyse der Website-Benutzung ermöglichen. Mittels Cookies erzeugte Informationen über Ihre Benutzung unserer Website werden an einen Server von Google übermittelt und dort gespeichert. Server-Standort ist im Regelfall die USA.

Das Setzen von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir  ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um unser Webangebot und ggf. auch Werbung zu optimieren.

IP-Anonymisierung

Wir setzen Google Analytics in Verbindung mit der Funktion IP-Anonymisierung ein. Sie gewährleistet, dass Google Ihre IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA kürzt. Es kann Ausnahmefälle geben, in denen Google die volle IP-Adresse an einen Server in den USA überträgt und dort kürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über Websiteaktivitäten zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Es findet keine Zusammenführung der von Google Analytics übermittelten IP-Adresse mit anderen Daten von Google statt.

Browser Plugin

Das Setzen von Cookies durch Ihren Webbrowser ist verhinderbar. Einige Funktionen unserer Website könnten dadurch jedoch eingeschränkt werden. Ebenso können Sie die Erfassung von Daten bezüglich Ihrer Website-Nutzung einschließlich Ihrer IP-Adresse mitsamt anschließender Verarbeitung durch Google unterbinden. Dies ist möglich, indem Sie das über folgenden Link erreichbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen die Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen unserer Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Zur vollständigen Erfüllung der gesetzlichen Datenschutzvorgaben haben wir mit Google einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung abgeschlossen.

Demografische Merkmale bei Google Analytics

Unsere Website verwendet die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Mit ihr lassen sich Berichte erstellen, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Eine Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist nicht möglich. Sie können diese Funktion jederzeit deaktivieren. Dies ist über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto möglich oder indem Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, wie im Punkt “Widerspruch gegen die Datenerfassung” erläutert, generell untersagen.

PayPal

Unsere Website ermöglicht die Bezahlung via PayPal. Anbieter des Bezahldienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Wenn Sie mit PayPal bezahlen, erfolgt eine Übermittlung der von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal.

Die Übermittlung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. In der Vergangenheit liegende Datenverarbeitungsvorgänge bleiben bei einem Widerruf wirksam.

Mollie

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung via Mollie an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist Mollie B.V, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande (im Folgenden “Mollie”). Wenn Sie die Bezahlung via Mollie auswählen, werden die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an Mollie sowie den entsprechend gewählten Zahlungsanbieter (Apple Pay, Bancontact, Belfius Direct Net, EPS, iDEAL, Giropay, KBC/CBC Payment Button, Klarna Ratenkauf, Klarna Rechnungskauf, Kreditkarte, PayPal, PostePay, Przelewy24, SOFORT Überweisung) übermittelt.
Die Übermittlung Ihrer Daten an Mollie erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Sofortüberweisung

Unsere Website ermöglicht die Bezahlung via “Sofortüberweisung.” Anbieter des Bezahldienstes ist die Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Mit Hilfe des Verfahrens “Sofortüberweisung” erhalten wir in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung von der Sofort GmbH und können unverzüglich mit der Erfüllung unserer Verbindlichkeiten beginnen.

Beim Bezahlen per “Sofortüberweisung” erfolgt eine Übermittlung Ihrer PIN und TAN an die Sofort GmbH. Der Bezahlanbieter loggt sich damit in Ihr Online-Banking-Konto ein, überprüft automatisch Ihren Kontostand und nimmt die Überweisung vor. Es folgt eine unverzügliche Transaktionsbestätigung. Ihre Umsätze, der Kreditrahmen Ihres Dispokredits und die Existenz anderer Konten sowie deren Bestände werden nach dem Einloggen ebenfalls automatisiert geprüft.

Neben PIN und TAN umfasst die Übermittlung an die Sofort GmbH außerdem Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Person. Die Daten zu Ihrer Person umfassen Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer(n), Email-Adresse, IP-Adresse und ggf. weitere für die Zahlungsabwicklung notwendige Daten. Es besteht eine Notwendigkeit dieser Datenübermittlung, um Ihre Identität zweifelsfrei zu festzustellen und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Die Übermittlung Ihrer Daten an die Sofort GmbH erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. In der Vergangenheit liegende Datenverarbeitungsvorgänge bleiben bei einem Widerruf wirksam.

Einzelheiten zur Zahlung mit Sofortüberweisung finden Sie unter: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung „Amazon Pay“ mit den Diensten von Amazon an. Anbieter ist die Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis - 2338 Luxemburg (beim R.C.S. Luxemburg eingetragene Registernummer: B153265, Umsatzteueridentifikationsnummer: LU24448288) (im Folgenden “Amazon Pay”).

Wenn Sie sich für die Bezahlung mit Amazon Pay entscheiden (Amazon Pay Checkout-Lösung), wird Amazon Pay verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen erheben. Der Dienst erlaubt es Nutzern mit Amazon Geschäftskonto oder Amazon Privatkonto, Zahlungen an Nutzer mit Händlerkonto bzw. Geschäftskonto über einen Internet- oder Mobiltelefondienst oder entsprechende Anwendungen (eine „Anwendung“) vorzunehmen und ermöglicht Nutzern mit Geschäftskonto darüber hinaus, Zahlungen von Nutzern mit Privatkonto oder Geschäftskonto zu empfangen. Details hierzu können Sie in der Datenschutzerklärung von Amazon Pay unter folgendem Link nachlesen: https://pay.amazon.com/de/help/201751600. Die Nutzungsvereinbarung finden Sie hier: https://pay.amazon.com/de/help/201751590

Relva.nz

Diese Website verwendet Retargeting-Technologie der releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlin (www.releva.nz). Diese ermöglicht es, Besucher unserer Internetseiten gezielt mit personalisierter, interessenbezogener Werbung anzusprechen. Die Einblendung der Werbemittel erfolgt dabei auf Basis einer Cookie-basierten Analyse des früheren Nutzungsverhaltens, wobei aber keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. In den Fällen der Retargeting-Technologie wird ein Cookie auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert, um pseudonymisierte Daten über Ihre Interessen im Rahmen eines pseudonymisierten Nutzerprofils zu erfassen und so die Werbung individuell auf die gespeicherten Informationen anzupassen. Diese Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden. Sie bekommen dadurch Werbung angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihren Produkt- und Informationsinteressen entspricht. Sofern die erhobenen Informationen einen Personenbezug aufweisen, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Einblendung personalisierter Werbung und an Marktforschung.

Die durch das Cookie erzeugten Informationen im pseudonymen Nutzerprofil werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Um der Verwendung von Cookies auf Ihrem Computer generell zu widersprechen, können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf Ihrem Computer abgelegt werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Sie können zudem der Setzung von Cookies bzw. der Erstellung eines pseudonymisierten Nutzerprofils dauerhaft widersprechen, indem Sie unter folgendem Link die verfügbare Opt-Out-Funktion verwenden:

https://releva.nz/datenschutz

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen bezüglich Werbung und releva GmbH können Sie unter https://releva.nz/datenschutz einsehen.

Google AdSense

Unsere Website verwendet Google AdSense. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense dient der Einbindung von Werbeanzeigen und setzt Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert, um die Nutzung der Website analysieren. Google AdSense setzt außerdem Web Beacons ein. Web Beacons sind unsichtbare Grafiken, die eine Analyse des Besucherverkehrs auf unserer Wesite ermöglichen.

Durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen werden an Server von Google übertragen und dort gespeichert. Serverstandort sind die USA. Google kann diese Informationen an Vertragspartner weiterreichen. Ihre IP-Adresse wird Google jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.

Die Speicherung von AdSense-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir als Websitebetreiber haben ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um unser Webangebot und unsere Werbung zu optimieren.

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken und unterbinden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise sowie dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Google Ads und Google Conversion-Tracking

Unsere Website verwendet Google Ads. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Ads ist ein Online-Werbeprogramm. Im Rahmen des Online-Werbeprogramms arbeiten wir mit Conversion-Tracking. Nach einem Klick auf eine von Google geschaltete Anzeige wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert. Google Ads Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Am Cookie können Google und wir erkennen, dass Sie auf eine Anzeige geklickt haben und zu unserer Website weitergeleitet wurden.

Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies sind nicht über Websites von Ads-Kunden nachverfolgbar. Mit Conversion-Cookies werden Conversion-Statistiken für Ads-Kunden, die Conversion-Tracking einsetzen, erstellt. Ads-Kunden erfahren wie viele Nutzer auf ihre Anzeige geklickt haben und auf Seiten mit Conversion-Tracking-Tag weitergeleitet wurden. Ads-Kunden erhalten jedoch keine Informationen, die eine persönliche Identifikation der Nutzer ermöglichen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie einer Nutzung widersprechen. Hier ist das Conversion-Cookie in den Nutzereinstellungen des Browsers zu deaktivieren. So findet auch keine Aufnahme in die Conversion-Tracking Statistiken statt.

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir als Websitebetreiber haben ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um unser Webangebot und unsere Werbung zu optimieren.

Einzelheiten zu Google Ads und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.

Google Web Fonts

Unsere Website verwendet Web Fonts von Google. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Durch den Einsatz dieser Web Fonts wird es möglich Ihnen die von uns gewünschte Darstellung unserer Website zu präsentieren, unabhängig davon welche Schriften Ihnen lokal zur Verfügung stehen. Dies erfolgt über den Abruf der Google Web Fonts von einem Server von Google in den USA und der damit verbundenen Weitergabe Ihre Daten an Google. Dabei handelt es sich um Ihre IP-Adresse und welche Seite Sie bei uns besucht haben. Der Einsatz von Google Web Fonts erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber dieser Website haben wir ein berechtigtes Interesse an der optimalen Darstellung und Übertragung unseres Webauftritts.

Das Unternehmen Google ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen "Privacy Shield" zertifiziert. Dieses Datenschutzübereinkommen soll die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleisten.

Einzelheiten über Google Web Fonts finden Sie unter: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about und weitere Informationen in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de